FORENINGEN BAG LOLLAND RUNDT

Lolland Rundt i 37 år

Lolland Rundt afvikles i 2019 for 37. gang. Lolland Rundt er dermed Danmarks ældste etape-motions-cykelløb. Arrangør er Foreningen "Folkecykelløbet Lolland Rundt". En forening, hvis eneste formål er at gennemføre Lolland Rundt,og som bruger ethvert års overskud på næste års Lolland Rundt. 

Folkecykelløbet Lolland Rundt er en forening, næsten som alle andre. Næsten, fordi bestyrelsen har usædvanlig store beføjelser. 

Bestyrelsen for Lolland Rundt er en del af løbsledelse under løbet.

CVR: 34431213

Vedtægter for Folkecykelløbet Lolland Rundt

Navn og formål

§ 1.
Foreningens navn er Folkecykelløbet Lolland Rundt. Foreningen har adresse på formandens bopæl.

§ 2.
Foreningens formål er at arrangere og afvikle Lolland rundt, samt at fremme motionscykling i Danmark.


Medlemmer, generalforsamling og bestyrelse

§ 3
Medlemmer af foreningen er alle deltagere i årets Lolland Rundt, løbsledelse og fast tilknyttede hjælpere. Medlemsskabet gælder et år frem til næste års Lolland Rundt.
Prisen for deltagelse i Lolland Rundt fastsættes af bestyrelsen, og dækker også et års medlemsskab.

§ 4.
Generalforsamlingen afholdes hvert år den fredag, hvor løbet afvikles. Da dagen ligger fast, indkaldes ikke til generalforsamlingen ved skrivelse eller lignende. 
Dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:

1.    Formandens beretning
2.    Regnskabet fremlægges
3.    Valg
4.    eventuelt

Formanden er ordstyrer, medmindre han selv ønsker sig fritaget for opgaven. I så fald vælges en ordstyrer.

Bestyrelsen kan beslutte, at andre punkter optages på dagsordenen, herunder indkomne forslag.

§ 5.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På generalforsamlingen vælges for et år ad gangen en bestyrelse, bestående af mindst 5 medlemmer og 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest ved at fordele flg. poster blandt sig: Formand, næstformand, sekretær/referent og kasserer.

Revisorerne skal forpligte sig til at revidere regnskabet på kassererens eller formandens bopæl uden nogen form for vederlag.

§ 6.
Bestyrelsen kan i løbet af året indsupplere et eller flere medlemmer til bestyrelsen.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 1/5 af medlemmerne stiller skriftligt og begrundet krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på Lolland senest 8 uger efter at kravet er modtaget. Der indvarsles ved skrivelse til medlemmerne mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. For grupper gælder, at indkaldelsen kun sendes til gruppelederen og ikke til alle gruppens medlemmer.

Økonomi

§ 8
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsregister.

Regnskabet revideres hvert år inden 1/4 af de valgte revisorer.

Tegningsregler og hæftelse

§ 9
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af deltagerbetaling/kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§ 10.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Foreningen opløses, hvis en enig bestyrelse beslutter det, eller hvis opløsningen besluttes på en generalforsamling med 2/3 flertal.

I tilfælde af opløsning fordeles foreningens midler efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 11

Datering

Denne vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. juli 1989, og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 22/7-2016.

Bestyrelsens underskrift


Bent Mortensen    Kirsten Ebbe    Pernille Lorenzen

Niki Lorenzen    Britta Mortensen    Jørn Erik Petersen

Marianne Pless