FORENINGEN BAG LOLLAND RUNDT
Lolland Rundt i 38 år

Lolland Rundt afvikles i 2022 for 38. gang. Lolland Rundt er dermed Danmarks ældste etape-motions-cykelløb. Arrangør er Foreningen “Folkecykelløbet Lolland Rundt”. En forening, hvis eneste formål er at gennemføre Lolland Rundt,og som bruger ethvert års overskud på næste års Lolland Rundt.

Folkecykelløbet Lolland Rundt er en forening, næsten som alle andre. Næsten, fordi bestyrelsen har usædvanlig store beføjelser.

Bestyrelsen for Lolland Rundt er en del af løbsledelse under løbet.

CVR: 34431213

Vedtægter for Folkecykelløbet Lolland Rundt

Navn og formål

§ 1.
Foreningens navn er Folkecykelløbet Lolland Rundt. Foreningen har adresse på formandens bopæl.

§ 2.
Foreningens formål er at arrangere og afvikle Lolland rundt, samt at fremme motionscykling i Danmark.

Medlemmer, generalforsamling og bestyrelse

§ 3
Medlemmer af foreningen er alle deltagere i årets Lolland Rundt, løbsledelse og fast tilknyttede hjælpere. Medlemsskabet gælder et år frem til næste års Lolland Rundt.
Prisen for deltagelse i Lolland Rundt fastsættes af bestyrelsen, og dækker også et års medlemsskab.

§ 4.
Generalforsamlingen afholdes hvert år den fredag, hvor løbet afvikles. Da dagen ligger fast, indkaldes ikke til generalforsamlingen ved skrivelse eller lignende.
Dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:

1.    Formandens beretning
2.    Regnskabet fremlægges
3.    Valg
4.    eventuelt

Formanden er ordstyrer, medmindre han selv ønsker sig fritaget for opgaven. I så fald vælges en ordstyrer.

Bestyrelsen kan beslutte, at andre punkter optages på dagsordenen, herunder indkomne forslag.

§ 5.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På generalforsamlingen vælges for et år ad gangen en bestyrelse, bestående af mindst 5 medlemmer og 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest ved at fordele flg. poster blandt sig: Formand, næstformand, sekretær/referent og kasserer.

Revisorerne skal forpligte sig til at revidere regnskabet på kassererens eller formandens bopæl uden nogen form for vederlag.

§ 6.
Bestyrelsen kan i løbet af året indsupplere et eller flere medlemmer til bestyrelsen.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 1/5 af medlemmerne stiller skriftligt og begrundet krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på Lolland senest 8 uger efter at kravet er modtaget. Der indvarsles ved skrivelse til medlemmerne mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. For grupper gælder, at indkaldelsen kun sendes til gruppelederen og ikke til alle gruppens medlemmer.

Økonomi

§ 8
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsregister.

Regnskabet revideres hvert år inden 1/4 af de valgte revisorer.

Tegningsregler og hæftelse

§ 9
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af deltagerbetaling/kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§ 10.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Foreningen opløses, hvis en enig bestyrelse beslutter det, eller hvis opløsningen besluttes på en generalforsamling med 2/3 flertal.

I tilfælde af opløsning fordeles foreningens midler efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 11

Datering

Denne vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. juli 1989, og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 22/7-2016.

Bestyrelsens underskrift

Bent Mortensen    Kirsten Ebbe    Pernille Lorenzen

Niki Lorenzen    Britta Mortensen    Jørn Erik Petersen

Marianne Pless

Tilmeld

Generalforsamling

På generalforsamlingen afgik fra bestyrelsen Britta og Bent Mortensen og Gitte Fornitz blev nyvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter.

Formandens beretning vedr. 2019

2019 var et år med en glædelig fremgang i deltagerantal. 291 deltagere blev det til. Bestyrelsen er specielt glad for resultatet efter et par år med faldende deltagerantal. Men vi vil gerne over 300 deltagere, så bestyrelsen har vedtaget at bruge Facebook til at reklamere for Lolland Rundt i 2019 stedet for de trykte medier. Det er faktisk billigere end den traditionelle reklame i trykte medier. Det viste sig imidlertid, at deltagerantallet i år blev lavere end sidste år. Bestyrelsen vil analysere årsagen, og gøre det nødvendige for at få flere deltagere i 2020.

Lolland Rundts økonomi er god. Det vil kassereren fortælle om lige om lidt, men jeg vil godt røbe, at vi har en pæn sum på bankbogen, og at vi også i 2019 havde et pænt overskud. I bestyrelsen er vi ikke indstillet på at bruge af formuen. Vi ser et stadig mere kompliceret og regelstyret samfund, hvor vi som bestyrelse og som cykelarrangement kan komme i klemme. Jeg tænker hermed på erstatningssager og krav for evt. ikke overholdte regler. Den nuværende formue forekommer bestyrelsen rimelig i forhold til risikoen.

”Ikke at bruge af formuen” betyder ikke, at vi skal oparbejde en stadig større formue. Derfor har bestyrelsen valgt i år at købe nogle effekter til gratis uddeling. Vi har købt et klistermærke til at sætte på cyklen, og en sammenfoldelig plastkop af en slags, som vi ved, mange har stor glæde af.

Lolland er i år stort set som sidste år. Bestyrelsen har kun fundet anledning til at ændre nogle mindre forhold. Vi fortsætter således med alle de tiltag, vi havde sidste år, både med hensyn til mad, overnatning og rutelængder.

Ruterne er naturligvis ændret en smule, som vi plejer, og så er der nogle forhold, der kom frem på sidste års spørgeskema. Vi har valgt at ændre lidt på musikken i morgen, lørdag. Der bliver meget lav musik under spisningen, og først omkring desserten bliver der skruet op, og musikeren bliver suppleret med en sangerinde. Som altid, når vi laver ændringer, er vi interesseret i at høre jeres mening på spørgeskemaet.

Vi har i år valgt at satse på et nyt grafisk design. Lolland Rundt har i mange år været til at kende på den meget enkle rød/hvide/sorte grafik, der blev anvendt på vores brochurer, turbeskrivelse m.v. I år har vi ønsket at prøve noget nyt. I har alle haft mulighed for at se brochurer m.v., og vi vil gerne høre jeres mening om ændringen. Der er et spørgsmål om det på årets spørgeskema.

På årets dagsorden er valg. I år er der to afgange fra bestyrelsen, nemlig mig som formand og Britta Mortensen, der deltog første gang i Lolland Rundt i 1987 som medhjælper, senere som bestyrelsesmedlem og referent m.v.

Jeg bruger lejligheden til at takke for mange gode oplevelser siden 1988, hvor jeg kom med i Lolland Rundt som ansvarlig for skiltningen, og senere som kasserer, næstformand og formand. Men nu synes jeg den tid er kommet, hvor jeg har mere lyst til andre opgaver, og når det er sådan, skal Lolland Rundt have en ny formand.

Lolland Rundts bestyrelse er sammensat af nøglepersoner, der hver især forestår en del af Lolland Rundt. En har for eksempel service på rastepladser, en anden kassererpost med tilmeldinger til Lolland Rundt, en tredje skilteudsætningen og en fjerde Eventyrruten. Et formandsskifte ændrer ikke på det, så Lolland Rundt er i gode hænder, selv om der kommer en ny formand.

Til slut gør jeg opmærksom på værdien af Lolland Rundts spørgeskema. Bestyrelsen lytter til medlemmerne (d.v.s. dette års deltageres) og deres oplevelse af årets Lolland Rundt, og der er tradition for, at større ændringer ikke gennemføres uden at Lolland Rundts medlemmer tages med på råd. Spørgeskemaet er bestyrelsens mulighed for at stille jer spørgsmål, og jeres mulighed for at give ideer og råd til bestyrelsen.

Jeg ønsker jer alle gode oplevelser de sidste dage af Lolland Rundt, så I får lyst til at vende tilbage til Folkecykelløbet Lolland Rundt i 2020, hvor starten går fredag den 24. juli 2020.

Bent Mortensen

Formand